Na początku  BEZPŁATNIE zweryfikujemy Twoją umowę kredytową wraz z aneksami ( jeśli były podpisywane)  i określimy podstawy prawne do dalszego postępowania.
Znajdziemy podstawy prawne aby unieważnić Twoją umowę bądź odzyskać nadpłaty za ostatnie dziesięć lat i ustalić na przyszłość saldo do spłaty w złotówkach.

Sprawdzimy czy umowa zawiera klauzule waloryzacyjne , które mogą zostać  uznane  za niedozwolone. Jeśli tak to  będą podstawy by przeprowadzić postępowanie sądowe mające na celu „odfrankowienie” kredytu, a także zażądanie całkowitego unieważnienia umowy (opcja zwykle najbardziej korzystna dla kredytobiorcy). Sprawdzimy czy Kurs Bankowy CHF, po którym przeliczone zostało saldo wypłaconego kredytu oraz raty spłacone w PLN był ustalany dowolnie przez bank.
Po pozytywnej weryfikacji umowy omówimy szczegółowo na spotkaniu w jakim zakresie będziemy prowadzić powództwo przeciwko Bankowi.


„ODFRANKOWIENIE” oraz żądanie zwrotu nadpłat

W postępowaniu przeciwko Bankowi będziemy udowadniać przed Sądem , iż udzielony kredyt jest w rzeczywistości kredytem złotówkowym a nie frankowym co pozwoli otworzyć drogę do dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat i żądania ustalenia obniżenia tychże rat na przyszłość. Będziemy kwestionować klauzule umowne i w przypadku uznania naszej argumentacji przez Sąd przestaną one obowiązywać.

W takim przypadku  cała umowa może zostać uznana przez Sąd jako wiążąca ( bez klauzul waloryzacyjnych) lub całkowicie nieważna (szczegóły w dalszej części).W przypadku rozstrzygnięcia przez Sąd dalszego obowiązywania umowy bez klauzul waloryzacyjnych,  wykluczymy z obrotu prawnego jedyny element umowy pozwalający Bankowi indeksować kredyt do kursu CHF.

Tak więc kredytobiorca powinien spłacać kredyt w polskich złotych, jakby udzielony był on od samego początku jedynie w tej walucie.
Taki  wyrok Sądu obejmie swoją skutecznością zarówno już zapłacone raty oraz wszystkie mające być zapłacone w przyszłości.


UNIEWAŻNIENIE UMOWY

Nieważność umowy  kredytu frankowego można żądać na podstawie jej niezgodności z prawem bankowym oraz po tym , że po wyeliminowaniu klauzul waloryzacyjnych z umowy, (tj. po wyeliminowaniu de facto waloryzacji kredytu do kursu franka), nie został osiągnięty główny cel obydwu stron czyli Banku i Kredytobiorcy)  jaki chciały one osiągnąć zawierając umowę. W takim przypadku uznanie przez Sąd nieważności całej umowy spowoduje wyeliminowanie  jej z obrotu prawnego.

Skutkiem unieważnienia umowy przez Sąd jest zwrot wzajemny wszystkich świadczeń, jakie strony tejże umowy świadczyły sobie na jej podstawie.W takiej sytuacji Bank będzie mieć roszczenie do Kredytobiorcy o zwrot kwoty nominalnej wypłaconego kredytu w złotówkach (bez odsetek), a Kredytobiorca roszczenie  do Banku  o zwrot każdej złotówki, którą wpłacił Bankowi z tytułu tej nieważnej umowy.

Z reguły roszczenie Banku jest większe, niż Kredytobiorcy, w związku z czym Bank dokona kompensacji i wystąpi do Kredytobiorcy o zapłatę różnicy między tymi kwotami.Roszczenie Banku jest jednak przedawnione, bowiem roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentom przedawniają się z upływem
3 lat (w tym przypadku liczonych od dnia wypłaty kredytu).

Tak więc z chwilą gdy Kredytobiorca podniesie zarzut przedawnienia, powinien Sąd zwolnić go całkowicie z roszczenia wobec Banku i nie musieć więcej nic spłacać. Zabezpieczenie hipoteki nieruchomości, w której został wpisany Bank zostanie zwolnione.


PODSUMOWANIE

Podsumowując aby możliwie najszerzej zabezpieczyć interesy Kredytobiorcy, stawiamy w pozwie tzw. żądanie alternatywne, tj. w pierwszej kolejności domagamy się uznania przez Sąd całej umowy za nieważną, a następnie (gdyby Sąd nie podzielił naszej argumentacji), wnosimy, po wyeliminowaniu klauzul waloryzacyjnych, o utrzymanie umowy w mocy i wykonywanie jej postanowień, które nie uległy wykluczeniu (tzw. „odfankowienie”).