AM Kancelaria sp. z o.o. wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przekazuje Państwu informacje, które pomogą zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza AM Kancelaria, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

AM Kancelaria stosuje odpowiednie środki by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne.

AM Kancelaria posiada wdrożone procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania. AM Kancelaria podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe.

1. Dane administratora danych osobowych

AM Kancelaria Sp. z o.o., ul. Wilanowska 37, 05-510 Konstancin-Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000616063, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.500,00 zł, REGON: 364337861, NIP: 1231317051, (dalej jako AM Kancelaria).

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Jak mogą Państwo skontaktować się z AM Kancelaria ?

 • za pomocą e-maila: kancelaria@am-kancelaria.com;
 • za pomocą telefonu: (+48) 537 482 547;
 • drogą pocztową: Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa;
 • używając formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.am-kancelaria.com.

 

3. Źródła pozyskiwania danych osobowych

 • Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną.
 • Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej.
 • Dane pozyskiwane są od osoby/podmiotu, w imieniu którego AM Kancelaria organizuje usługę. AM Kancelaria może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów w ramach udostępniania dokumentacji, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości usługi.
 • Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób/kontrahentów w celu zawarcia umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.
 • Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa podczas spotkań w siedzibie Spółki, eventów w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez AM Kancelaria.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy, prowadzeniu korespondencji w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu dla jakiego zostały zebrane, przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

AM Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych AM Kancelaria może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: dane identyfikujące, obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL, datę urodzenia. Dane kontaktowe, obejmujące numer telefonu, adres e-mail.

5. Cele przetwarzania danych osobowych:

 • Realizacja umowy na organizację usługi.
 • Identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem usługi.
 • Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail.
 • Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.

 

6. Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a dodatkowo może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, dane przetwarzane będą do chwili jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. Odbiorcy danych osobowych:

 • Upoważnione przez AM Kancelaria osoby do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie AM Kancelaria.
 • Współpracujące podmioty świadczące usługi prawne.
 • Dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie).
 • Zleceniobiorcy, z którymi AM Kancelaria zawarła umowy, podmioty księgowe,  marketingowe.

Udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Przekazanie danych poza EOG będzie się odbywać tylko w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z usługami świadczonymi przez AM Kancelaria wymagającymi przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo:

 • do informowania o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator po uzyskaniu zgłoszenia od Pana/Pani przekazuje Państwu informacje o przetwarzaniu danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usuwania;
 • dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
 • uzyskania kopii danych – Administrator na podstawie wniosku przekaże Państwu kopie przetwarzanych danych lub wyda kopie dokumentów, dotyczących osoby zgłaszającej dane, w przypadku wydania kopii dokumentów, Administrator poinformuje o konieczności dokonania opłaty zależnej od ilości wykonanych kopii;
 • sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • cofnięcia zgody – osoba której dane są przetwarzane na podstawie wcześniejszej zgody może w każdej chwili ją cofnąć , co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • wniesienia skargi – przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • do bycia zapomnianym – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji: dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne, została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, soba, wniesiony został sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dotyczą, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Wnioski związane z przetwarzanymi danymi można złożyć w formie pisemnej na adres: kancelaria@am-kancelaria.com.

Odpowiedz zostanie udzielona w formie pisemnej 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku (z wyjątkiem sytuacji gdy wniosek został złożony w formie e-mailowej i zażądano przekazania odpowiedzi w formie e-mailowej). Administrator ma prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2 miesięcy przez powiadomienie o tym osoby, przed końcem pierwszego miesiąca terminu.

10. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do organizacji usługi przez AM Kancelaria ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy organizacji usługi. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy organizacji usługi.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.